Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Rozpočet a střednědobý výhled
Mapa webu
A
A
A

Důležité


VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

(1. KOLO)

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 je stanoveno na 22. dubna 2024.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 1. 3. 2024

 

Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Název oboru: Praktická škola dvouletá

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Zaměření oboru:

 • Výživa a příprava pokrmů
 • Příprava na samostatný život

 

Obor je určen pro hochy i dívky.

 

 

Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

 

Stručná charakteristika studia: Cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech v oborech vyučovaných v naší škole (výživa a příprava pokrmů, šití, ruční práce, péče o domácnost, práce v dílnách, na zahradě).

 

Školní vzdělávací program - „Klíč“ zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro střední vzdělávání pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 – s úpravami pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením

 

Popis vzdělávacího programu:

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

 

Uplatnění absolventa v praxi:

Cílem vzdělávání v praktické škole dvouleté je umožnit žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě a získat základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v oboru podle zaměření přípravy. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, v zemědělství), případně pokračování v dalším vzdělávání.

 

Přijímací řízení: V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se nekonají přijímací zkoušky.

Podání přihlášky do 1. 3. 2024

 

Bližší informace na adrese: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace, tel: 416 735 073

 

Kritéria pro přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v termínu.
 • Doporučení školského poradenského zařízení

ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Další informace k přijímacímu řízení

 • Uchazeči o studium ve střední škole budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním číslem.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn týž den na internetových stránkách školy zssaldova.cz a na vývěsce hlavního vchodu školy.
 • Na základě žádosti bude uchazeči vydáno potvrzení o přijetí.
 • Přijatí uchazeči odevzdají střední škole do 10 pracovních dnů od přijetí zápisový lístek
 • Neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů.
 • Vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Možnost odvolání

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.